Adatvédelmi tájékoztató

Molnárné Máté Zsanett egyéni vállalkozó (9700 Szombathely, Teleki B. u. 32., a továbbiakban adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és felelősséget vállal, hogy a tevékenységével összefüggő minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak. Jelen nyilatkozat célja, hogy klienseit és minden egyéb természetes személyt (továbbiakban érintett) tájékoztasson az adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Mivel az adatkezelő elkötelezett kliensei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.     Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatkezelő alapelvei összhangban van az alábbi adatvédelemmel összefüggő jogszabályokkal:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

1.1. Adatkezelések

1.1.1.  Kliensek adatai

Az adatkezelés célja: az adatkezelőnél történő regisztráció, számla kiállítása, a kliensek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a regisztrálás és fizetés dokumentálása, kliensekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban vagy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: regisztrációs adatok, dátum, időpont, név, cím, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység estén a cél megvalósulásáig, valamint a személyes adatok törléséig, vagy hatóság vagy bíróság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart. Kötelező adatkezelés esetén törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.

1.1.2.  Társkereső adatbázis

Az adatkezelés célja: A társkereső szolgáltatáshoz hozzájárulásukat adók adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettek részére készített kérdőívek adatait tartalmazó adatbázis felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése történik, amit az adatkezelő nem továbbít harmadik félnek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a kérdőívhez megadott válaszokat, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, demográfiai adatok, tranzakciós adatok) az adatkezelő rendszere tárolja.

Az adatkezelés időtartama: minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység estén a cél megvalósulásáig, legfeljebb a regisztráció napjától számított 6 hónap időtartamra,  valamint a személyes adatok törléséig, vagy hatóság vagy bíróság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart. Kötelező adatkezelés esetén törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem értesül a lehetséges partnerekről.

Az érintett hozzájárulásának visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

  • e-mail útján:zsanki28@gmail.com címen, továbbá
  • postai úton a Molnárné Máté Zsanett 9700 Szombathely, Teleki B. u. 32 címen.